• §1. Foreningens navn er

SVF-SKAGENSKOLEN - SAMBUYAN VILLAGE FRIENDS

MED HJEMSTED I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE.

 • §2. Grundlag

Foreningen bygger på et humanistisk grundsyn. Den er uafhængig af politiske, religiøse og økonomiske interesser.

 • §3. Formål

  at hjælpe børn af fattige forældre i Gambia til en uddannelse, via hjælp til selvhjælp

   at inddrage og aktivere ressourcer, der findes i Danmarks netværk af enkelt personer/familier, institutioner og virksomheder.

   at medvirke til en øget koordinering af hjælp til Gambia.

 • §4. Aktiviteter

Sambuyan Village Friends vil medvirke til at etablere projekter, der skaber forudsætninger for, at samarbejdspartnere i Gambia kan få bedre livsvilkår og i højere grad får mulighed for at styre deres egen tilværelse.

Sambuyan Village Friends vil støtte oplysningsarbejde, der tager udgangspunkt i virkeligheden i Gambia.

Sambuyan Village Friends vil bidrage til at organisationer i Danmark og i Gambia kommer i kontakt med hinanden.

Sambuyan Village Friends vil ved indsamling af secondhand effekter i Danmark hjælpe landsbyens beboere samt fremme landsbyens udvikling.

Sambuyan Village Friends vil medvirke til formidling af bidrag fra danske donorer til gambianske familier/skoler som betaling for skolegang m.v. 

Sambuyan Village Friends vil medvirke til sundheds forbedring via Sundhedsklinik, fødeklinik, oplysning og behandling.

 • §5. Økonomi

Foreningens arbejde finansieres af medlemsbidrag, sponsorindbetalinger samt donationer og midler fra fonde, personer og velgørende foreninger.

Ingen medlemmer hæfter personligt for foreningens forpligtigelser.

 • §6. Foreningsstruktur

Foreningens medlemmer er enkeltpersoner, selskaber, institutioner og erhvervsvirksomheder, som ønsker at støtte op om foreningens aktiviteter. 

Øverste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til varetagelse af den daglige ledelse.  Se § 9.

.

 • §7. Medlemmer

Alle medlemmer betaler til foreningens drift. Bidraget/kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

Medlemmer, der ikke handler i overensstemmelse med foreningens idégrundlag og vedtægter, kan ekskluderes af et flertal i bestyrelsen.

Medlemsarbejdet er ulønnet.

Sponsorer som betaler for et barns skoleophold er medlem.

Ophør af medlemskab kan ske ved meddelelse til bestyrelsen.

Medlemskab ophører, hvis der ikke er betalt bidrag/kontingent senest 3 måneder efter fremsat påkrav.

 • §8. Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes i tredje kvartal hvert år. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes ved begæring fra mindst én tredjedel af foreningens medlemmer, ved begæring fra formanden eller ved begæring fra mindst to bestyrelsesmedlemmer.

Ved afstemninger på generalforsamlingen har hvert fremmødt medlem én stemme. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1.    Valg af dirigent, referent og stemmetæller        

2.    Beretning fra bestyrelsen, med foreningens virksomhed i det forløbne år.

3.    Beretning fra evt. projektgrupper.

4.    Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.

5.    Indkomne forslag

6.    Fremlæggelse af budget.

7.    Fastlæggelse af medlemsbidrag og kontingent   

8.    Valg af medlemmer til bestyrelsen.

9.    Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

10.  Valg af revisor

11.  Valg af revisor suppleant.

12.  Eventuelt.

Indkaldelse til generalforsamling foretages af bestyrelsen.

Ordinær generalforsamling indkaldes senest en måned før mødedato via foreningens hjemmeside. Forslag til dagsordenen skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødedatoen.

Ved begæring om ekstraordinær generalforsamling skal medlemmerne inden en uge efter at begæringen er modtaget indkaldes til generalforsamling med udsendelse af skriftlig dagsorden. Generalforsamlingen skal finde sted mellem tre og fem uger efter at begæringen er modtaget.

Afstemninger/personvalg er skriftlige hvis et medlem begærer dette.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indkaldt.

 • §9. Bestyrelse

Bestyrelsen består af 4 - 7 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsens medlemmer vælges for en toårig periode på den årlige generalforsamling.

På første ordinære generalforsamling, vælges halvdelen efter lodtrækning for en etårig periode.   Der vælges 2 suppleanter for en etårig periode.

Ingen medlemmer kan mod sin vilje vælges til bestyrelsen.

Bestyrelsen varetager foreningens overordnede styring i henhold til foreningens formål og vedtægter. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og rammerne for foreningens daglige ledelse. Bestyrelsen kan efter behov nedsætte arbejdsgrupper til at varetage foreningens forskellige aktiviteter.

 • §10. Projektgrupper

Disse nedsættes af bestyrelsen til at varetage arbejdsopgaver i foreningens regi, f.eks. enkeltprojekter, oplysningsvirksomhed, konsulentopgaver m.v.

Den direkte kontakt til projekterne opretholdes af foreningens projektgrupper. Hver projektgruppe vælger en kontaktperson, som er kontaktled mellem bestyrelsen og gruppen.

Foreningens bestyrelse holder den overordnede politiske linje og holder øje med projektarbejdets kvalitet, idet man koncentrerer sig om kernepunkterne i udviklingsprocessen.

Projektgruppen er ansvarlig for gruppens arbejde overfor bestyrelsen.

 • §11. Afholdelse af foreningens udgifter

Foreningens udgifter i forbindelse med kontorhold dækkes ved hjælp af de i paragraf 5 nævnte midler.

Foreningen tegnes af formanden eller kassereren i fællesskab med et medlem af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse.

 • §12. Regnskab og revision

Foreningens regnskabsår går fra den 1.7 til den 30.06. Foreningens reviderede regnskab offentliggøres på hjemmesiden.

 • §13. Vedtægtsændringer

Ændringer kan kun ske på generalforsamlingen. Mindst 2/3 af de fremmødte skal stemme for ændringen. Forslag til ændring skal offentliggøres på foreningens hjemmeside sammen med indkaldelsen.

 • §14. Opløsning af foreningen

Opløsning kan kun ske på en generalforsamling, hvor mindst 3/4 af de fremmødte medlemmer stemmer for opløsningen. 

 • §15. Disponering af foreningens midler ved opløsning

I tilfælde af foreningens opløsning gives eventuelle overskydende midler til den eller de velgørenhedsforeninger i Gambia, som generalforsamlingen vælger.

 • §16. Vedtægternes ikrafttræden

Disse vedtægter er vedtaget på stiftende generalforsamling den 22.09.2009, og senest ændret på generalforsamlingen den 19.09.2010 og den 21.09.2019.

SVF-Skagenskolen tilføjet 24.01.2010

 

Underskrevne vedtægter

Side 1

Side 2

Side 3

Side 4