Hent indkaldelse gennem linket her: Generalforsamling 

Referat generalforsamling 2023

SVF Skagenskolen, Sambuyan Village Friends afholdtgeneralforsamling:

Søndag den 10. september 2023 kl. 13 på Brovandeskolen, Nedre Mosevej 100, 9990 Skagen

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetæller: Tim Jensen vælges som dirigent. Stemmetæller vælges hvis der opstår behov for dette.
2. Beretning fra bestyrelsen, med foreningens virksomhed i det forløbne år. Liana fortæller om det forgangne år – se vedhæftet.

Spørgsmål fra salen: Giver det mening at SVF Skagenskolen modtager genbrugsbriller? Hanne fortæller, der er kontakt med en person i Gambia som tager synsprøve på børn på skoler, så det er børnebriller der mest brug for.

Spørgsmål: Hvad med sportstøj, bleer mv. – dette modtages gerne i klare plastiksække.

3. Beretning fra projektgrupper. Josephine fortæller vedr. sundhedsgruppen – se vedhæftede. Hanne fortæller vedr. Projekt Ingemann – se vedhæftede.
4. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse. Leif gennemgår regnskab (se nedenfor)
5. Indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødet.

Forslag fra generalforsamling 2022: Bestyrelsesmedlemmer skal have tilskud til flybillet (se hele forslaget nedenfor).

Forslag vedtages af generalforsamling

6. Fremlæggelse af budget. Leif gennemgår budget (se nedenfor)
7. Fastlæggelse af medlemsbidrag og kontingent. Uændret medlemsbidrag og kontingent kr. 50 anbefales af bestyrelsen. Dette vedtages.
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen:

På valg er Egon Mejer Kristensen (modtager ikke genvalg), Lars Erik Bramsgaard, Leif Aaberg og Josephine Obenheimer Mørch Jensen

Lars, Leif og Josephine genvælges og Ninett Obenheimer Mørch Jensen bliver nyt bestyrelsesmedlem.

9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen:  

På valg er John Hansen og Ninett Obenheimer Mørch Jensen

Jan Hedegård Skov samt Karen K. Danielsen vælges som suppleanter

10. Valg af revisor: 

På valg er Susanne Bank. Susanne genvælges

11. Valg af Revisor suppleant:

På valg er Marie Hansen. Marie genvælges

12. Eventuelt.

Leif takker Egon for hans store indsats igennem de mange år han har bidraget i Gambia – Egon har været med helt fra start med byggeri af de første skolebygninger, vandbrønde i landsbyen mv.

Emma og Mette fortæller og viser billeder, fra deres tid især på sundhedsklinik i foråret, efter de lige var færdig uddannet sygeplejersker.

 


Beretning for 2022-2023
 v/Liana Ligneul

Det er min første beretning jeg skal aflægge for SVF-Skagenskolen. Da jeg ikke selv har været i Gambia i det forløbne år, bygger beretningen på anden hånds viden. 

Jeg har været med en del år. Kom første gang til Gambia i 2002 og har været der i alt 6 gange. Mødte Hanne og Egon anden gang jeg var der nede.

Rejsen til Gambia i efteråret blev en speciel oplevelse for Helle, Lars og Connie som rejste med AIR Portugal fra København via Lissabon. Da de søndag landede i Lissabon, fik de at vide, at de først ville kunne komme videre tirsdag aften. Lufthavnen havde fået nyt navigationsanlæg, som desværre ikke virkede efter hensigten.

Ud over, at det gav en længere rejsetid, betød det også, at de to frivillige Lærke og Ida, som skulle afhentes i lufthavnen mandag aften, ville komme først til Gambia.

Med hjælp fra Dres, som bor i Gambia i lange perioder, blev problemet med afhentning og indkvartering løst.

Ud over problemet med flytransport, er transport i Gambia også en udfordring i øjeblikket. De er i gang med at udbygge vejen fra lufthavnen og ind til Senegambia.

Det betyder, at den gamle vej bliver hugget op og der laves en ny udvidet vej. 

For at klare transporten medens det står på, er der lavet to jordveje ved hver side af den gamle vej. Det er en støvet og ujævn løsning. 

Da de endelig kom frem var der nok at se til. Først skulle de igennem den obligatoriske rengøring af gæstehuset. Et tomt hus i 5 måneder med regntid, sætter sine spor.

I det sidste regnskabsår har vi haft 4 frivillige i Gamba. I efteråret var Ida og Lærke dernede. Lærke var mest interesseret i skoleundervisning, og deltog aktiv i undervisningen. Ida brugte mere tid på klinikken. I foråret var det Emma og Mette, som ud over en stor indsats på klinikken og skolen, også hjalp til med praktiske gøremål, som at male de nye dør til klasse-lokalerne.  

Da vi har valgt ikke at have frivillige boende alene i gæstehuset, kan det være lidt af et puslespil, at få rejseplanen til at gå op. Det betød f.eks. at Emma og Mette, de sidste 2 uger af deres ophold boede på Food Steep Eco Lodge. 

I foråret 2022, var vi gået i gang med renovering af strømanlægget, så straks Lars var klar, fik han hyret nogle folk til at grave kabler ned, så skrædderværksted, Nursery skolen samt lærerkvarteret kunne blive koblet på,

Vi fik også fat i lokale elektrikere, som skulle tilslutte strømmen. Desværre var de ikke så dygtige som vi troede, så da de var færdige, måtte Egon i gang med at lave det meste om, for at få det til at virke.

Tømningen af den container vi fik derned i foråret 2022 blev ikke som vi ønskede. Forsinkelsen gjorde, at det meste af indholdet blot var flyttet over i de stationære containere.

Der var nu en stor opgave i at få tingene sorteret og gjort klar til udlevering. En opgave som primært de 2 Bodiler og Connie tog sig af. 

Der blev pakket familiepakker, babypakker samt sportstøj til udlevering

Siden vi sidst var dernede, har en spansk organisation fået lavet en ny boring med vandtårn på Nursery skolen. For at få fuldt udbytte af den, er den nu blevet koblet sammen med det eksisterende anlæg og der er lavet et nyt tappested til landsbyen foran vore depotcontainere.

Ud over at få påbegyndt fordeling af tingene fra containeren, skulle der som altid tages billeder af alle elever. En opgave, som Helle stod for med bistand fra de 2 frivillige og Connie.

Connie fik også tid til at holde møde med Mothers Club, hvor de bl.a. drøftede muligheden for via microlån, at starte mindre forretninger.

Inden Lars drog hjem, fik han også sat gang i byggeriet af den nye bolig til de kvindelige lærere. En opgave, som under ledelse af skoleinspektøren skulle bringes i rejsehøjde inden vi kom derned i foråret.

Sidste år omtalte Hanne et haveprojekt, som bl.a. skulle være med til at forsyne skolen med grønsager. Projektet er sat i gang, men indtil videre, må vi konstatere, at der kan gå lang tid før vi ser de første grønsager. Det sidste projektet har medvirket til er, at der er blevet lavet en regnvandskanal ned forbi den nye lærerbolig og haven, således at overfladevandet ledes bort på fornuftig vis i regntiden.

I efteråret havde Hanne møde med lederne af skolen omkring budgetlægning for det kommende år. Vi vil gerne medvirke til, at de får større forståelse for, hvad det er for penge de får og hvorledes de bliver anvendt. Et projekt som med tiden forhåbentlig kan gøre dem mere selvstændige.

Helle og Hanne har også haft møde med en repræsentant fra skolekommissionen, hvor de præciserede, hvor vigtig det er at overholde de aftaler, vi har med skolen og at det var vigtigt af forældrene tager ansvar for elevernes uniformer.

Et efterfølgende møde med skrædderne resulterede i, at den tidligere leder af skrædderværkstedet blev fyret i efteråret. Han havde ikke levet op til de mål som blev aftalt i foråret. Skrædderværkstedet har nu 3 ansatte, og ved opfølgning her i foråret har de fulgt planen for udlevering af uniformer.

Da vi kom derned i foråret, var den nye bygning rejst og forsynet med spær. Selvom Lars havde sat bygningen af med korrekte mål og vinkler, blev monteringen af tagplader alligevel en udfordring, som Egon dog løste på fornuftig vis.

Da dørene skulle sættes i, var målene og vinklerne heller ikke lige til at gå til, så opgaven tog lidt længere tid end forventet.

Bygningen er nu lukket, malet og der er lagt strøm ind. Vi har indkøbt madrasser, så vi forventer de er flyttet ind, når vi kommer derned igen.  

Lige før vi tog hjem, fremkom der et ønske om et overdækket køkkenareal, Et ønske, som vi kunne efterkomme, da vi havde nogle tagplader i overskud, blev der lavet et halvtag. Der er efterfølgende blevet lagt bund og muret sider op.

Timingen af vort besøg i foråret var lidt uheldig. Opfølgning på skoleaktiviteter og fotografering blev vanskeliggjort af, at der kun var en uge til de afholdt Interhouse (idrætsdag på skolen). Det betyder at der ikke er almindelig undervisning i ugen op til, da de skal træne til de idrætslige udfordringer.

Til trods for forhindringerne, lykkedes det dog Helle at få udleveret og udbetalt ekstra gaver samt taget de fleste af de resterende fotos.  

Ud over opfølgning på aktiviteterne på skolen og indkøb til skrædderne brugte Hanne en stor del af tiden til at få styr på den resterende indhold i containeren, lavet familiepakker, forestå udlevering til lærere og de øvrige ansatte.

Sportstøj er meget populært, og der er ingen ende på, hvor mange sportsklubber der pludselig opstår. Vi fik daglig breve med anmodning om fodboldsko og tøj. Det kan være svært at vurdere hvilke der er seriøse. Mange navne går igen.  

Ud over idrætsdagen, var der også en af de sidste dage vi var der Commenwelt Day. Det er en festdag, hvor børnene er klædt flot på, nogle har karameller eller andet pynt i håret, og så medbringer de fleste en fad med mad, som familien har lavet. 

Dagen slutter med taler og musik.   

Der sker selvfølgelig meget mere når vi er der ned. Jeg er spændt på hvilke udfordringer der er når vi kommer derned her sidst i oktober. Vi ved allerede nu, at der er udfordringer med strømmen, men mon ikke der er flere når vi kommer derned.

Jeg vil slutte med at sende en stor tak til alle vor sponsorer. Uden jer var det her ikke muligt. Jeg vil også sige tak til bestyrelsen for det gode samarbejde og de hyggelige stunder vi har, når vi mødes.   

 

Beretning sundhedsgruppen v/Josephine Obenheimer Mørch Jensen 

Beretning sundhedsområde til generalforsamlingen 10/9-23

Siden jeg stod her sidste år på generalforsamlingen har vi besluttet at der ikke længere er en sundhedsgruppe med medlemmer, men at det nu er et område med et bestyrelsesmedlem som ansvarlig på lige fod med skoledrift og byggeri. Her er det mig som medlem af bestyrelsen som er ansvarlig herfor. Det er dog stadig Sven Rex tidligere medlem af sundhedsgruppen som står for regnskab og betaling af medicin. 

Som jeg sagde sidst er der intet spor af corona i landsbyen, men der er et stigende antal af indbyggere i landsbyen og området omkring, og derfor har vi i bestyrelsen snakket om at lade beløbet på 3000kr til medicin hver 3 måned stigeevt. med udbetaling hver 2 måned. Dette er noget vi vil drøfte inden de andres afrejse til gambia i efteråret således der kan laves en aftale med Faburama

Ligeledes fortalte jeg sidste år at prævention nu er for egen regning det er det stadig, hermed ses også en stigning i fødselstallet, dette var 4-5 fødsler om måneden til 2-3 om ugen så vi ligger på en fordobling fra sidste år. Dermed skal øgningen i medicinbeløbet også dække for indkøb af p-sprøjter. 

Klinikken fik i foråret en ny ambulance, denne manglede et nyt batteri, og dette blev indkøbt således at denne nu kan køre når der er behov for det.

Faburama havde et ønske om at få en computer og printer til klinikken hvilket blev efterkommet og vores to frivillige hjalp med opsætningen af denne, tak for det.

Projekter i efteråret er som altid at eleverne i de små klasser skal have nye krus og tandbørster samt undervisning i tandbørstning. Hvilket de andre medlemmer af bestyrelsen har lovet at hjælpe med i efteråret. 

Eleverne får stadig et sundhedstjek hver andet år, hvor den generalle sundhed, samt syn og tandstatus tjekkes, her kan vi se at mavepine og hovedpine stadig er noget som piner børnene, men deres tandstatus ser generelt ud til at være blevet forbedret på de 7 år de har været i gang med tandbørstningen. 

Den nye afdeling som byen selv står for byggeriet af er næsten færdig. De ønsker hjælp til strøm på klinikken, samt vand og møbler. Det er statens opgave at bemande klinikken, men der er ikke mange sygeplejerske og læger i Gambia, så er spændt på hvornår den åbne og om den får bemanding. Desværre ikke noget vi kan hjælpe med, da vi ikke her har noget at sige da det er sundhedsministerens beslutning. 

Igen i år vil jeg sige tak for alle sponsorater af en hver art til sundhedsklinikker og projektet. Det betyder utrolig meget. 

 

 

Projekt Ingemann v/Hanne Aaberg

Vi er en underafdeling af SVF Skagenskolen og regnskabet køres på særskilt konto.

Organisationen har kørt meget længere end SVF Skagenskolen men kom ind under Skagenskolen for at opfylde et af kravene for at blive godkendt til skattefradrag. Dermed opnåede begge foreninger mulighed for skattefradrag af indbetalinger.

I 2022/23 udbetalte vi støtte til 118 skolebørns familier. 

Nye elever tegnes i Kunkujang som ligger ca. 8 km fra Sambuyan. 

Der blev også givet et bidrag til cement og arbejdsløn, da gulvene i skolebygningen var alt for dårlige. 

 

 

 

Årsregnskab for SVF-Skagenskolen, Sambuyan Village Friends

 

For perioden 01.07.2022 - 30.06.2023

 

Indtægter

       

1

Medlemskontingent (14 x 50 kr.)

 

kr.           700,00 

 

3

Salg af T-shirt + lotteri

 

kr.        5.072,81 

 

4

Øvrige sponsorbidrag 

 

kr.    120.050,00 

 

5

Bidrag til køb af medicin m.v.

 

kr.      23.810,00 

 

6

Indbetalt bidrag til projektrejser

 

kr.      85.500,00 

 
 

Refusion DMR-U - container

 

kr.        4.598,72 

 

10

Skolesponsorater Sambuyan:

 

kr.    354.220,00 

 

11

Heraf udgør: 

Medlemsbidrag do (769 x 30 kr)

kr. 23.070,00 

   

12

                 

Bidrag til sundhedstjek (737 x 10 kr.)

kr.  7.370,00 

   

13

 

Hensættelse til vedligehold af strøm

kr.  7.370,00 

   

14

Ekstrabetalinger + indbetalinger til higskoleelever

kr.      76.465,00 

 

15

Sponsorater projekt Ingemann 

 

kr.      80.413,20 

 

16

Heraf udgør: Medlemsbidrag 120 x 25 kr. 

kr.  3.000,00 

 
 

I alt

   

kr.    750.829,73 

 
           
 

Udgifter:

       

21

Vedligehold bygninger m.v.

   

kr.     10.048,00 

24

Køb af værktøj og reservedele

   

kr.       1.724,28 

25

Byggeudgifter (Bolig til lærer)

 

          92.829,34 

 
 

Finansieret af tidligereoverførsel til Gambia og kursregulering

         (40.618,90)

kr.     52.210,44 

26

Udgifter til renoverning af strøm

   

kr.     12.586,67 

27

Udbetalt tilskud projektrejser

   

kr.     85.500,00 

29

Transport i Gambia

   

kr.       3.570,63 

30

Driftesudgifter bolig + generator

   

kr.       2.570,00 

31

Driftsudgifter: Porto, papir, billeder m.v.

   

kr.       7.760,33 

31

Renter

     

kr.         664,30 

32

Generalforsamling

   

kr.     11.146,00 

33

Bestyrelsesudgifter

   

kr.       5.045,00 

34

Bidrag haveprojekt skolen

   

kr.     30.000,00 

34

Indbetalt til skole drift + indkøb

   

kr.   301.074,50 

35

Udbetaling ekstrabidrag m.v.

   

kr.     38.365,00 

36

Udbetalinger til highskoleelever

   

kr.     29.450,00 

37

K Køb af medicin m.v. til sundhedsklinikken

   

kr.     11.273,57 

38

K Bonus samt div. udgifter vedr. sundhedsklinikken

 

kr.       5.733,33 

40

I Udbetalt sponsorater Projekt Ingemann 

   

kr.     78.186,20 

41

I Bidrag til lærerlønninger + div. indkøb Kunkujang

 

kr.       3.000,00 

42

I Billeder, porto m.v. Projekt Ingemann

   

kr.       2.601,38 

 

I alt

     

kr.   692.509,63 

 

Balance

     

kr.     58.320,10 

         

kr.   750.829,73 

 

Beholdning pr. 30.06.2023

     
 

Driftskonto

   

kr.      56.357,42 

 
 

Byggekonto 

 

kr.    171.222,87 

 
 

Skolekonto

   

kr.    370.050,18 

 
 

Opsamling ekstra- og forudbetalinger

 

kr.      99.277,22 

 
 

K Sundhedsprojekt

 

kr.      73.937,62 

 
 

S Indestående i Gambia + kt. beholdning vedr. klinik

kr.        7.492,26 

 
 

I Projekt Ingemann Gambia

 

kr.      20.910,50 

 
 

I alt

   

kr.    799.248,07 

 
 

Beholdning primo

 

kr.    740.927,96 

 
 

Netto udbetaling

 

kr.      58.320,11 

 
           
 

Indberetninger til SKAT 2022 kr. 589.770 (Gaver ifølge ligningslovens § 8 A)

 
 

Ringkøbing, den 14. juli 2023

     
           
           
       

Leif Aaberg 

 
           
 

Ovenstående regnskab er revideret. Beholdninger afstemt. Gennemgangen har ikke givet

 

anledning til bemærkninger.

     
 

Ringkøbing, den  24. august 2023

     
       

Susanne Bank

 

Budget for 2023/24

   

SVF-Skagenskolen

   

Indtægter:

     

Bidrag virksomheder, fonde og private

kr   90.000,00 

Indbetaling af bidrag til projektrejser

kr   60.000,00 

Elevsponsorater

800 x 500

kr 400.000,00 

Heraf udgør:

Bidrag til adm.

800 x 30 =  24.000

 
 

Bidrag sundhedstjek

770 x 10 =   7.700

 

Medlemskontingent

20 x 50

kr     1.000,00 

     

kr 551.000,00 

Udgifter:

     

Tilskud til projektrejser

 

kr   90.000,00 

Køb af bolig

   

kr 165.000,00 

Vedligehold af bygninger og strøm

 

kr   75.000,00 

Brochurer m.v. 

 

kr     5.000,00 

Maskinanskaffelser

 

kr   20.000,00 

Porto, kontorartikler, generalforsamling m.v.

kr   25.000,00 

Driftsudgifter Gambia

 

kr   10.000,00 

Transport i Gambia

 

kr     8.000,00 

Drift af skoler 

 

kr 380.000,00 

Tilskud til medicin m.v. - Sundhedsklinik

kr   18.000,00 

     

kr 796.000,00 

Ingemann projektet

   

Indtægter:

     

Elevsponsorater Ingemann 

118 x 600

kr   70.800,00 

(Heraf bidrag til adm. 

118 x 25 = 2.950)

     

kr   70.800,00 

Udgifter:

     

Billeder, porto, papir m.v. 

 

kr     2.950,00 

Betaling for skoleophold Ingemann

 

kr   67.850,00 

     

kr   70.800,00 

Forslag 

Siden foreningen blev dannet i 2009 er der sket en udvikling. Priserne på flyrejser er steget. Det er ikke blevet lettere at rekruttere frivillig arbejdskraft. Bestyrelsen vil derfor foreslå, at foreningen fremover i begrænset omfang kan yde refusion af flyrejser til Gambia.

Der kan ydes tilskud 1 gang årligt til bestyrelsesmedlemmer under forudsætning af, at rejsen foretages i foreningens interesse. Tilskuddet kan max. udgøre kr. 3.ooo årligt. 

Når vi har været ude og fortælle om foreningens arbejde har vi været stolte af at kunne sige, at vi selv betaler for vore flyrejser, så alle bidrag ubeskåret kan gå til projektet.

Vi må erkende, at det er svært at finde bestyrelsesmedlemmer, som har lyst til selv at betale en fuld flybillet 1 eller 2 gange om året, for at komme til Gambia og arbejde, hvorfor vi har vurderet, at det var nu vi skulle række en imødekommende hånd.

Vi vil derfor gerne høre generalforsamlingens holdning til forslaget. 

Forslaget blev rejst på sidste års generalforsamling uden at komme til afstemning.