Generalforsamling 2022

Referatet fra generalforsamlingen 2022

Referat generalforsamling 2022

SVF Skagenskolen, Sambuyan Village Friends afholdtgeneralforsamling:

Søndag den 4. september 2022 kl. 13 på St. Binderup Kro, Møllegårdsvej 7, 9600 Års

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetæller

Frederik Sørensen blev valgt som dirigent og to frivillige meldte sig som stemmetæller

2. Beretning fra bestyrelsen, med foreningens virksomhed i det forløbne år.

Egon fremlagde beretning – se vedhæftede 

  

3. Beretning fra projektgrupper.

Helle fremlagde beretning vedr. skolen, og Josephine fremlagde beretning vedr. sundhedsgruppen se vedhæftede beretninger.

Kommentar fra salen til Josephine: Den vigtigste hjælp til afrikanske lande er prævention

4. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.

Regnskab fremlagt af Hanne pga. Leif er syg. (Se nedenfor)

5. Indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødet.

Der er ingen forslag indkommet til formanden

6. Fremlæggelse af budget.

Hanne fremlagde budget for kommende år (se nedenfor)

7. Fastlæggelse af medlemsbidrag og kontingent.

Medlemsbidrag og kontingent fastholdes uændret (kr. 50,-)

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen:

På valg er Liana Ligneul, Helle Bramsgaard og Connie Sørensen

Alle genvælges

9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen:  

På valg er John Hansen og Ninett Obenheimer Mørch Jensen

Begge genvælges

10. Valg af revisor:  

På valg er Susanne Bank som genvælges

11. Valg af revisorsuppleant

På valg er Marie Hansen som genvælges

12. Eventuelt.

Helle: opfordrer til at tænke over, om nogle kunne tænke sig at gå ind i bestyrelsen

Hanne: Skolen har ønsket at genoptage at eleverne skal lære at passe en køkkenhave – dette vil snarest blive sat i gang.

På spørgsmål fra salen om alle kvindehaver er nedlagt, kan det fortælles at der er blevet etableret haver andre steder. Dog er mange blevet ødelagt p.g.a sandkørsel.

Der blev spurgt til hvad projekt Ingemann var. Hanne oplyste, at projekt Ingemann er et projekt, hvor sponsorerne indbetaler kr. 600 som afregnes til familien mod at de foreviser eksamenspapirer og barnet møder frem i skoleuniform. Der er familier fordelt i store dele af Gambia, hvorfor en fusion med SVF-Skagenskolen gjorde det muligt, at opfylde SKATS krav til det antal indbyggere i det område foreningen støttede. Projektet er overtaget og videreført fra Ingemann, som døde af kræft for nogle år siden. 

Forslag fra salen: Bestyrelsesmedlemmer skal fremover have betalt deres flyrejser til Gambia. Da det ikke er indkommet som forslag til formanden inden denne generalforsamling, kan dette forslag først endeligt vedtages på næste generalforsamling (Der var stor tilkendegivelse om det på denne her generalforsamling) 

Beretning for SVF-Skagenskolen 2021-2022 v/Egon Mejer Kristensen

Da jeg sidste år aflagde beretning, var det for et år præget af corona. I år havde jeg håbet at kunne aflægge en mere normal beretning.

Det startede sådan set også fint. Vi var 5 som rejste til Gambia sidst i oktober og blev kun pålagt få restrektioner, som PCR test før afrejsen og mundbind under hele turen.  

Hanne og Leif var rejst et par dage før vi andre, så de havde gjort gæstehuset klar og kunne afhente Helle, Lars og mig i lufthavnen. 

Turen her i foråret forløb ikke helt efter planen. Først skulle John og Gerda have rejst sammen med Hanne og Leif, men p.g.a., at Gerda blev testet positiv 2 dage før afrejsen, kom de ikke derned.

Både Bodil og jeg havde glædet os til, at vi sammen kunne have rejst til Gambia. Sådan skulle det ikke gå. Dagen før vi skulle rejse blev Bodil testet positiv, så hun måtte blive hjemme.

Jeg rejste så sammen med Bente (min store søster), Frederik og Josephine. Turen forløb planmæssigt og Leif hentede os i lufthavnen.

Helle boede her i 3 dage og kom derudover på besøg et par gange sammen med en veninde, som hun boede på hotel sammen med.

I forbindelse med generalforsamlingen sidste år, afholdt vi et amerikansk lotteri. Der var stor købelyst og alle lodder blev solgt. Det er dejlig med sådan en opbakning. Vi gentager succesen igen i år og er spændte på at se, hvordan det forløber. Jeg vil, når vi nu er i gang med lotteriet rette en stor tak til alle de forretninger samt private, som har givet gaver og gjort det muligt at afholde lotteriet.

I Gambia var det mange ting at tage fat på, da besøget i foråret 2021 mest blev til udførelse af absolutte nødvendige reparationer.

Vi havde hjemmefra besluttet, at vi ville bakke op om ønsket om et nyt kontor til skoleinspektøren samt mere lagerplads.

Vi havde udarbejdet tegninger på baggrund af deres ønske. Efter et par mindre korrektioner blev de godkendt. En af ændringerne var, at en skyggeplads blev droppet, da den ikke kunne være der for et stort træ. Vi havde foreslået en særskilt bygning med 6 toiletter. Det blev ændret til 3 på tværs i en forlængelse af bygningen. 

Der blev indhentet priser og overslag på byggeriet. På baggrund at de oplysninger vi fik, blev byggeriet sat i gang med lokale håndværkere, som formanden for skolekommissionen skaffede. Gibba (skoleinspektøren) fik det overordnede ansvar.

Bort set fra, at bygningen ikke blev helt kvadratisk forløb det fint, og da vi kom derned i foråret var bygningen klar til, at vi kunne lægge tag på. Det viste sig dog at blive lidt af en udfordring, da den ene side af bygningen var 30 centimeter længere en den anden. Taget kom op og det ser fornuftig ud. Bygningen er taget i brug.

Bilen vi havde, har lidt hårdt under angreb fra rotter, som bl.a. tidligere havde ødelagt tændingskablerne. Vi vurderede, at det nok var ved tiden vi burde skifte, så vi gik på jagt efter en passende 4 hjuls trækker. Med løst sand og pløre lige efter regntiden er det løsningen. Den gamle havde sine begrænsninger. Vi fandt en Nissan X-Terra, som vi syntes godt om. Indtil videre har den gjort det godt, selvom vi har fået en skade på den. En lastbil havde desværre ikke set os og bakkede ind i den ene forskærm. Indtil videre er der gennemført en reparation med gaffatape som er beskyttet mod solen med billeder fra skolen. 

Den nye Grundfos pumpe som vi havde med derned i kufferten blev samlet og monteret, så nu er der masser af vand.

Der har længe været et ønske fra skolen om mere luft i klasselokalerne, så vi gik i gang med at skære vinduesrammerne fri, bore huller til jernstænger, som efterfølgende blev monteret og svejst sammen. Lars lignede lidt af en robot da han var færdig, og nu vi var i gang, blev gitteret ind til køkkenet lige udvidet til godt det dobbelte. 

Pigerne havde fuld gang i fotografering af børnene, sponsorbesøg samt uddeling af hvad der måtte være tilbage i containeren. Vi skulle jo gerne have ryddet lidt op så der var plads til at modtage indholdet fra containeren.

Betingelserne for at søge container gennem Genbrug til Syd, gennemgår lige nu en stor forandring. Med de nye retningslinjer forventer vi ikke at kunne komme i betragtning igen. Bevillingen som vi fik i august, er således den sidste. Containeren blev pakket midt i januar. Bort set fra, at det blæste lidt, forløb pakningen uden de store problemer. Vi fik ryddet fuldstændig op. De 3 20” containere vi havde til lager er nu fjernet fra pladsen og der er sået nyt græs. 

Containeren blev kørt til Aarhus og udskibet den 25. januar med forventning om, at den ville være i Banjul i første halvdel af marts. Sådan gik det ikke.

Ved ankomst til gæstehuset i foråret, var der støvet som sædvanlig, men vi havde på Lars’s anbefaling installeret en museforskrækker, og den havde tilsyneladende haft en virkning, for vi så ikke spor fra rotter og mus, så efter en god gang rengøring var der klar til at flytte ind.

Da udsigten til, at containeren ville nå frem før vi skulle hjem ikke var stor, gik vi straks i gang med de opgaver som vi havde registreret. Ud over taget på den nye bygning, var der nogle loftsplader i klinikken som var faldet ned (termitterne havde spist de brædder de var skruet fast i). Gulvet i den container vi bruger til opbevaring af træ var næsten forsvundet. Vi fik brækket det sidste op og støbt et nyt betongulv, så den var klar når containeren kom.

Vi har gennem længere tid haft problemer med, at vi ikke havde strøm nok. Vi havde hjemmefra besluttet, at vi ville satse på et nyt samlet anlæg, som skulle forsyne hele området med strøm. Med Johns afbud, stod vi pludselig med en opgave, som vi ikke havde det store kendskab til. Vi allierede os med en lokal elektriker som vi fra tidligere havde tillid til. Han hjalp os med indkøb og montering af solceller og batterier. Det blev ikke helt det anlæg, som John havde foreslået, men efter det er blevet monteret, har det indtil videre givet masser af strøm.

Tidligere måtte vi tænde generatoren, når vi skulle bruge vaskemaskinen. Nu kører den fint på det nye anlæg.

Foreløbig har vi ført nye kabler fra anlægget til gæstehuset og videre til spisesalen og den nye kontorbygning samt lavet midlertidige installationer.

Ved at bruge det kabel vi tidligere brugte når vi skulle have strøm fra generatoren til gæstehuset, er det også lykkedes os at sende strømmen den modsatte vej, så skrædderværkstedet og lærerkvarteret er blevet koblet på.

På sigt skal alle installationer renoveres.

Til det nye strømanlæg, har vi opført en lille tilbygning, som ud over at huse batterier og inverter også har givet plads til, at vi kan indrette et mindre værksted, som med tiden forhåbentlig kan give os godt styr på værktøjet samt skabe ramme for Kebbas daglige arbejde. Kebba er ud over at være nattevagt ansat til at holde øje med bygninger og inventar og sørge for løbende reparationer. 

Vi har nået mange ting denne gang Bente og Frederik gik til opgaven med stor iver, selvom det var første gang de var i Gambia, og for at det ikke skulle være arbejde det hele, besluttede vi at der også skulle være tid til lidt ferie, så med undtagelse af Hanne og Helle, tog vi alle på en et dags tur til Kunta Kinteh tidligere James Island, øen hvorfra alle slaverne blev udskibet. Det var en rigtig god tur, hvor vi prøvede færgen over floden. Det var første gang Leif og jeg var på den anden side af floden, til trods for, at vi nu er kommet fast til Gambia gennem 14 år. Ud over turen til Kunta Kinteh blev der også tid til at vise de nye slangeparken, en abepark samt et besøg på et kraftmarked, så de kunne få et par træfigurer med hjem.

Dørene ind til skolegården var ved at være udtjente, så vi tog mål og bestilte nogle nye. De nåede desværre ikke at blive leveret inden vi tog hjem, men da vi kom derned i maj, var de monteret. Et par mindre tilrettelser var dog nødvendige, 

I foråret havde vi også besøg af 3 studerende fra Roskilde Universitet. De var i gang med at skrive en bachelor om kulturelle forskelle samt problemer omkring opstart af en hjælpeorganisation. Ved søgen på nettet, var de faldet over vort projekt, og ville gerne have vor medvirken til interview samt lov til at besøge os i Gambia. De var meget ihærdige og besøgte os 5-6 dage, hvor de deltog i det daglige arbejde. Vi har efterfølgende fået tilsendt det færdige resultat. Det er et fint stykke arbejde de har lavet, og selvom vi ikke er helt enige i alle konklusioner, så er der også bidrag, som vi kan tage ved lære af.

På grund af containerens forsinkelse, måtte Leif, Lars og jeg have en ekstra tur til Gambia. Vi rejste derned den 2. maj, idet vi nu havde set, at skibet var ankommet til Banjul. Det at skibet var ankommet var ikke ensbetydende med, at containeren også var sat i land. Det skete først torsdag den 12., hvor vi havde billetter hjem den 16.

Heldigvis forløb udleveringen problemfrit, og fredag kl. 15.00 holdt containeren ved skolen. Der blev pludselig travlhed, men alt forløb næsten planmæssigt og i løbet af 2-3 timer var containeren tømt. Vi havde nu 2 dage til at få flyttet rundt på tingene og taget kontakt til de, som skulle hente, hvad der var med til dem.

Tingene blev afhentet og resten placeret, så alt nu er under lås og slå, så nu forestår der en stor opgave med at få tingene fordelt når vi kommer derned her i efteråret.

For at udnytte tiden medens vi ventede på containeren, nåede vi ud over justeringen af dørene, blandt andet at få lagt rygning på den nye bygning, skruet solcellerne fast, lagt nyt tag på fødestuen, ryddet op i værktøj og reservedele, så der var plads når containeren skulle tømmes. Med hjælp fra en murer fik vi bl.a. repareret gulvet i spisesalen. Der vil de kommende år blive behov for nye fliser på gulvene i flere klasselokaler. Fugerne mellem de gamle er for brede og kan ikke holde.  

Skoleinspektøren har taget sit nye kontor i brug og en del af de stole som var med i containeren er anbragt i depotrummet, så de har mulighed for at udskifte når nogle går i stykker. 

Skoleinspektørens gamle kontor vil de bruge til IT undervisning, så de borde som var med i containeren blev samlet og sat ind der.

Det var hvad jeg havde valgt at orientere om. Tak for at I ville lytte og tak fordi I er mødte op. Jeg vil også rette en tak den øvrige bestyrelse samt frivillige for en ihærdig indsats samt godt samarbejde.   

Beretning om skoledrift v/Helle Bramsgaard

Det har været et helt almindeligt år for eleverne på skolen.

Min primære opgave på skolen i efteråret er at få fotograferet alle børn (ca. 800) og det lykkes med Hannes hjælp. Der var kun 5-7 elever, vi ikke fik fat på.

Det handler også om, at vi kommer på familiebesøg og vi satser på at nå 15-20 besøg hver gang.

Resten af de ekstra bidrag, der er sat ind til familierne, bliver udbetalt til Mor og barn, der kommer til frivilligboligen og henter gaver/penge.

2021-22 var næsten et normalt skoleår i Sambuyan.

Der har været udskiftning i ledelsen, da vores viceskoleinspektør Mr. A Barrow er blevet udnævnt til skoleinspektør på en anden BCS (1.- 9. klasse). Vores leder af Nurseryskolen Mr. Buba Touray er blevet inspektør på LBS (1.-6.klasse).

I stedet har en af lærerne Mr. Jallow overtaget begge stillinger og Mr. Alieu Touray er blevet leder af 7. til 9. klasse og er nu skoleinspektørens mellemled til os. Mr. Jallow er ikke udlært i at bruge internet.

Skoleundervisningen har dog lidt under at vi har manglet en kvalificeret matematiklærer det meste af skoleåret, det har vi desværre ingen indflydelse på.

Skrædderværkstedet har fået ansat en tidligere skrædder og vi har forsøgt at bedre kvaliteten af uniformerne og er nu spændte på om det lykkes.

Vi har bevilliget flere penge til fisk. Madpriserne stiger generelt i Gambia som herhjemme.

Hvert år tager vi en 1. klasse ind fra andre Nursery skoler i landsbyen. Den ene skole er nu udbygget til større klassetrin, hvilket har givet plads til elever fra en anden nursery skole.

Vi har i år haft en skæv fordeling af piger og drenge i vores egen nursery skole og har påpeget, at der fremover skal være lige mange piger og drenge.

Der er kommet en ny hjælpeorganisation Monkey Girl til landsbyen og de er ved at bygge en mindre skole, hvor nogle elever kan lære et håndværk.

Foreningen har også bidraget med ting til vores skole og vi har indledt et samarbejde.

Beretning Sundhedsgruppen 21/22 v/Josephine Jensen 

Siden jeg sidst stod her og berettede for sundhedsgruppen var verden og hverdagen meget præget af corona, en sygdom som vi heldigvis har lagt mere på hylden selvom vi alle ved den ligger truende rundt om hjørnet. 

Men det var heldigvis også noget jeg kunne mærke da jeg i foråret var så heldig endelig at komme tilbage til Gambia efter 2 år. Landsbyens folk snakkede ikke længere om corona, mange var blevet vaccineret og derfor af den overbevisning at de nu var immune og derfor ikke kunne smittes. 

Dog var klinikken noget ”medtaget” da vi ankom, hylderne i lagret og på klinikken var tomme, der var ikke meget plaster eller forbinding tilbage, medicin og især handsker var en meget stor mangelvare. 

Vi var dog så heldige at vi i januar havde pakket en container som vi forventede ankom under vores ophold i Gambia, det gjorde den dog ikke, tvært i mod – som også det fremgår af bestyrelsens beretning. Men heldigvis har vi i bestyrelsen nogle gode mænd som tog af sted til Gambia igen og som derfor var med til at pakke containeren ud med de mange materialer til klinikken.

I containeren var en masse vitaminpiller, kost og jerntilskud, sæbe, tandbørster og tandpasta, bleer, hygiejnebind, forbindingsstoffer, plastre og handsker. Da corona har hersket længe var det ikke muligt af os at få sponsoreret handsker fra firmaer som før, heldigvis var vi så heldige at få sponseret en stor sum penge inden containeren skulle pakkes og dermed kunne vi købe 200 pakker med handsker med 100 par i hver pakke således at vi forhåbentlig kan højne hygiejnen en smule under sårpleje og fødslerne. 

Det betyder også at der nu igen er en masse til at lave babypakker til de nyfødte, muligheden for at give de syge vitaminer og udføre sårpleje med nye plastre og forbindingsstoffer. 

Og ligeledes betyder det at tandbørstningsprojektet kan fortsætte for at højne børnenes tandstatus og generelle sundhed med en god tandhygiejne. Et at projekterne under mit ophold var også at nurserybørnene skulle have nye tandbørster og krus samt en undervisning i tandbørstning. 

Der blev gjort rent og ryddet ud på klinikken således at de ubrugelige ting blev kasseret eller foræret til steder hvor der var større behov. Red Cross fik udleveret materialer til at kunne hjælpe eleverne på skolen med små skrammer. Der blev pakket omkring 50 babypakker til både drenge og piger og deres mødre. 

Mændene var så gode at de fik repareret loftet som var faldet ned og ædt af termitter i klinikken. Det fik de fikset, så der kun var oprydning og rengøring tilbage. Men nu er det spændende hvor længe det holder. 

Da mændene var af sted i 2. gang fik de skiftet taget på fødestuen så det ikke længere regner ind. 

På klinikkens grund er der godt gang i et byggeri finansieret af byen selv, pengene kommer fra staten grundet en erstatning for den ødelagte strand. Bygningen skal bruges som en indlæggelses stue (lignende et sygehus) således at fødestuen ikke skal bruges til indlæggelser som de gør nu, selvom de ikke må – da mænd og kvinder ikke må sove under samme tag, samt at der ikke er personale nok. 

Der blev bygget på det 2 dage under mit ophold, så er spændt på hvornår det står færdigt. Men de har spurgt efter senge og borde til sengeafdelingen, som vi havde lidt af med ned i containeren. 

Fødselstallet har igen været faldende til omkring 4-5 børn om måneden. Men prævention er i restordre og ikke længere betalt af staten og derfor er det nu egenbetaling. Derfor er det mit indtryk at ikke lige så mange kvinder benytter sig af p-sprøjter og stave som før. Og jeg forventer derfor at fødselsraten vil stige igen. 

Igen tak til alle som samler ind og sponserer til klinikken og på den måde er med til at højne sundheden i Gambia.      

 

Årsregnskab for SVF-Skagenskolen, Sambuyan Village Friends

 

For perioden 01.07.2021 - 30.06.2022

 

Indtægter

       

1

Medlemskontingent (15 x 50 kr.)

 

kr.           750,00 

 

3

Salg af T-shirt + lotteri

 

kr.        5.820,00 

 

4

Øvrige sponsorbidrag 

 

kr.      64.050,00 

 

5

Bidrag til køb af medicin m.v.

 

kr.      24.500,00 

 

6

Indbetalt bidrag til projektrejser

 

kr.      68.650,00 

 

7

Genbrug til Syd - (DMR-U)  tilskud til containerforsendelse

kr.      45.900,00 

 

10

Skolesponsorater Sambuyan:

 

kr.    373.060,00 

 

11

Heraf udgør: 

Medlemsbidrag do (783 x 30 kr.)

kr. 23.490,00 

   

12

                 

Bidrag til sundhedstjek (753 x 10 kr.)

kr.  7.530,00 

   

13

 

Hensættelse til vedligehold af strøm

kr.  7.530,00 

   

14

Ekstrabetalinger + indbetalinger til Highskoleelever

kr.      88.589,37 

 

15

Sponsorater projekt Ingemann 

 

kr.      82.213,21 

 

16

Heraf udgør: Medlemsbidrag 114 x 25 kr. 

kr.  2.850,00 

 
 

I alt

   

kr.    753.532,58 

 
           
 

Udgifter:

       

20

Transport af container til Gambia

   

kr.     45.900,00 

21

Vedligehold bygninger m.v.

   

kr.     21.361,63 

22

Udskiftning af bil

   

kr.     49.000,00 

24

Køb af værktøj og reservedele

   

kr.       7.948,38 

25

Div. byggematerialer

   

kr.     39.336,83 

26

Ekstraordinære udgifter i forbindelse med container p.g.a. forsinkelse

kr.     17.680,18 

27

Udbetalt tilskud projektrejser

   

kr.     78.650,00 

28

Køb at trøjer med tryk

   

kr.       1.950,00 

29

Transport i Gambia

   

kr.       4.857,02 

30

Driftsudgifter bolig + generator

   

kr.     11.977,91 

31

Driftsudgifter: Porto, papir, billeder m.v.

   

kr.       7.466,14 

31

Renter

     

kr.       6.703,87 

32

Generalforsamling

   

kr.       4.445,47 

33

Bestyrelsesudgifter

   

kr.       2.683,25 

34

Indbetalt til skole drift + indkøb

   

kr.   300.163,81 

34

Nyt strømanlæg på skolen

 

69.080,00

 

34

Heraf dækket af opsparet kursregulering fra tidligere år

-39.253,20

kr.     29.826,80 

34

Skolebyggeri ny bygning til kontor, lager og toiletter

 

kr.     72.449,11 

35

Udbetaling ekstrabidrag m.v.

   

kr.     43.757,20 

36

Udbetalinger til Highskoleelever

   

kr.     33.900,00 

37

Køb af medicin m.v. til sundhedsklinikken

   

kr.     13.040,19 

38

Bonus samt div. udgifter vedr. sundhedsklinikken

   

kr.     15.673,00 

40

Udbetalt sponsorater Projekt Ingemann vedr. 2020

 

kr.     73.800,00 

41

Udbetalt sponsorater Projekt Ingemann 2021

   

kr.     75.330,00 

42

Tilskud til tavler og lønninger i Kunkujang Projekt Ingemann

 

kr.       6.150,00 

43

Billeder, porto m.v. Projekt Ingemann

   

kr.       1.787,37 

 

I alt

     

kr.   965.838,16 

 

Balance

     

kr.  (212.305,58)

         

kr.   753.532,58 

 

Beholdning pr. 30.06.2022

     
 

Driftskonto

   

kr.      45.122,18 

 
 

Byggekonto kr. 6.146,10 Nordjyske Bank + 132.084,41 Vestjysk Bank 

kr.    138.230,51 

 
 

Skolekonto

   

kr.    377.596,56 

 
 

Opsamling ekstra- og forudbetalinger

 

kr.      88.106,21 

 
 

Sundhedsprojekt kr. 5.577,65 Nordjyske Bank + 56.078,77 Vestjysk Bank

kr.      61.656,42 

 
 

Indestående i Gambia + kt. beholdning vedr. klinik

kr.        5.931,20 

 
 

Projekt Ingemann Gambia

 

kr.      24.284,88 

 
 

I alt

   

kr.    740.927,96 

 
 

Beholdning primo

 

kr.    953.233,54 

 
 

Nettotilgang

 

kr.   (212.305,58)

 
           
 

Indberetninger til SKAT 2021 kr. 596.592 (Gaver ifølge ligningslovens § 8 A)

 
 

Ringkøbing, den 09. juli 2022

     
           
       

Leif Aaberg 

 
           
 

Ovenstående regnskab er revideret. Beholdninger afstemt. Gennemgangen har ikke givet

 

anledning til bemærkninger.

     
 

Ringkøbing, den   17.08.2022

 

Susanne Bank

 

Budget for 2022/23

   

SVF-Skagenskolen

   

Indtægter:

     

Bidrag virksomheder, fonde og private

kr   70.000,00 

DMR-U Afregning container

 

kr   10.000,00 

Indbetaling af bidrag til projektrejser

kr   70.000,00 

Elevsponsorater

800 x 500

kr 400.000,00 

Heraf udgør:

Bidrag til adm.

800 x 30 =  24.000

 
 

Bidrag sundhedstjek

770 x 10 =   7.700

 

Medlemskontingent

20 x 50

kr     1.000,00 

     

kr 551.000,00 

Udgifter:

     

Tilskud til projektrejser

 

kr   70.000,00 

Nybyggeri + vedligehold bygninger

 

kr 150.000,00 

Brochurer m.v. 

 

kr     5.000,00 

Maskinanskaffelser

 

kr   20.000,00 

Porto, kontorartikler, generalforsamling m.v.

kr   25.000,00 

Driftsudgifter Gambia

 

kr   10.000,00 

Transport i Gambia

 

kr     8.000,00 

Drift af skoler 

 

kr 380.000,00 

Tilskud til medicin m.v. - Sundhedsklinik

kr   18.000,00 

     

kr 686.000,00 

Ingemann projektet

   

Indtægter:

     

Elevsponsorater Ingemann 

115 x 600

kr   69.000,00 

(Heraf bidrag til adm. 

115 x 25 = 2.875)

     

kr   69.000,00 

Udgifter:

     

Billeder, porto, papir m.v. 

 

kr     2.875,00 

Betaling for skoleophold Ingemann

 

kr   66.125,00 

     

kr   69.000,00