Referat fra SVF-Skagenskolens generalforsamling 5. september 2021

Dagsorden og referat:

 1. Valg af dirigent og stemmetæller

Tim Jensen blev valgt som dirigent og der blev fundet stemmetæller (ikke brugt)

 

 1. Beretning fra bestyrelsen, med foreningens virksomhed i det forløbne år.

Egon orienterer om det forløbne år – noget har været svært pga. corona. Se vedhæftet beretning.

 1. Beretning fra projektgrupper.

Helle orienterer vedr. skolen – se vedhæftet beretning

Hanne orienterer vedr. projekt Ingemann – se vedhæftet beretning

Josephine orienterer vedr. sundhedsklinik – se vedhæftet beretning

Der var lidt spørgsmål salen:

Hvordan har corona situationen påvirket skolen? – efter elever startede på skolen i oktober, har der været uafbrudt skolegang, og lidt forlænget skoletid inden sommerferien for at indhente lidt af det forsømte.

Hvorfor forlader elever skolen? – vi ved ikke altid hvorfor de forlader skolen, men man flytter jo også i Gambia som vi gør i DK, så noget kan forklares herved.

Har det forbedret den generelle sundhed, de har fået vitaminer? - den generelle sundhedstilstand er forbedret, man ved ikke præcist hvad årsagen er, da der kan være mange forskellige ting som har bidraget (mulighed for medicin og vitamin piller, større fokus på tand sundhed, bedre levevilkår mv.)  

Da ingen fra sundhedsgruppen var i Gambia sidste år, blev der ikke undervist i tandbørstning som normalt på skolen, dog blev der udleveret tandbørster til alle elever på skolen, da medlemmer fra bestyrelsen var i Gambia i foråret.

Faborama (ansat på sundhedsklinik) laver sundhedskontrol på elever – noget af det der typisk opleves er mavesmerter mest pga. orm eller de er sultne.

 1. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.

Leif gennemgår regnskabet for 1/7-20 til 30/6-21 – godkendes uden kommentarer

 1. Indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødet.

Der er ikke indkommet forslag.

 1. Fremlæggelse af budget.

Leif gennemgår kort det fremlagte budget. Pga. det planlagte nybyggeri (lager og kontor samt ekstra toiletbygning) samt de udskudte udbetalinger til elever i projekt Ingemann, er der budgetteret med et underskud.

 1. Fastlæggelse af medlemsbidrag og kontingent.

Bestyrelsen indstiller til uændret medlemsbidrag og kontingent – vedtaget.

 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen:

På valg er Egon Mejer Kristensen, Lars Erik Bramsgaard, Leif Aaberg og Josephine Obenheimer Mørch Jensen

Alle bliver genvalgt.

 1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen:

På valg er John Hansen og Lene Lundegaard (ønsker ikke genvalg)

John Hansen genvælges og Ninett Obenheimer Mørch Jensen bliver nyvalgt

 1. Valg af revisor:

På valg er Susanne Bank

Susanne genvælges

 1. Valg af revisor suppleant::

På valg er Marie Hansen

Marie genvælges

Hanne: Viceskoleinspektør Barrow er blevet skoleinspektør på en anden skole, men hjælper os indtil vi kommer til Gambia i efteråret.

Beretning for SVF-Skagenskolen 2020-21 ved formand Egon Mejer Kristensen

Jeg vil allerførst starte med at byde jer alle velkommen. Det er dejlig at mærke jeres opbakning til det vi gør.

Jeg vil samtidig benytte lejligheden til at sige Brovandeskolen tak for, at vi må låne lokaler til afholdelse af generalforsamlingen.

20/21 har på mange måder været et mærkeligt år. Mange ting har været lukket ned og vi har måtte holde os hjemme.

Det har således ikke været muligt at komme til Gambia i efteråret og her i foråret har rejser til Gambia været forbundet med mange ekstra besværligheder.

Til trods for besværlighederne valgte Helle, Lars, Connie og Leif at tage til Gambia sammen med Stefan Thorsen i 3 uger sidst i marts og først i april.

At komme til Gambia når gæstehuset har stået tomt i over et år, er ikke den sjoveste oplevelse. Edderkopper, termitter, rotter med videre har rigtig moret sig, så det kræver en større rengøring bare at kunne eksistere i huset.

Opgaven blev løst, ligesom de fleste af de øvrige presserende opgaver blev klaret. Et af de første problemer som skulle klares, var vandproblemet, som ud over en dårlig pumpe viste sig også at være en hul på ledningen. Med udskiftning af pumpen og udskiftning af den dårlige vandledning, ser det ud til at fungere igen.

Ud over termitangreb i medhjælperboligen, var sundhedsklinikken også angrebet. Der blev sprøjtet for termitter og den del af loftet som var taget ned, blev sat op igen. Samtidig blev den bærende konstruktion til vandtanken bragt i orden. Et par store træbjælker, som tanken stod på, var total ædt af termitter.

Da vi byggede skolerne og lagde tag på, var vi ikke opmærksom på, at store regnmængder, blæst samt lav taghældning, kan være en uheldig cocktail. I flere af bygningerne har vi problemer med, at der i regntiden kommer vand ind. Enten oppe ved tagrygningen eller ved tagpladernes overlæg, da vi kun har ladet dem gå en enkelt bøjning over, så på sigt må en udskiftning eller ændring af konstruktionen overvejes.

Medens Lars var dernede gik han flere af tagene efter og lavede nødreparationer nedefra. Pladerne på fødestuen er genbrugsplader, så der var der en del huller at stoppe.

Det har været vor forventning, at den bygningsansvarlige gambianer, som vi havde ansat, kunne foretage de løbende reparationer, så vi ikke hver gang når vi kommer til Gambia, skal starte med at reparere borde, stole og toiletter. Vi har ikke været tilfreds med hvad ham vi havde ansat fik udført, så da vi efter at have taget en snak med ham, opstillede en arbejdskontrakt over de opgaver vi forventede af ham, takkede han nej til fortsat ansættelse. Til erstatning, har vi nu lavet en aftale med ham, som ud over det nye job, også har jobbet som nattevagt. Nu er det så spændende at se, hvorledes han klarer opgaven. Indtil nu har han vist større engagement i opgaven. 

Container

Vi har tidligere sendt container til Gambia via Genbrug til Syd. Den sidste container blev afsendt lige efter generalforsamlingen for 2 år siden. Vi har lige søgt om en ny bevilling, som vi håber på at få. Vi må også samtidig erkende, at det nok bliver den sidste. Ordningen skal i ny udbud her fra 1. januar 2022, og med de meldinger vi har fra deltagelse i de afholdte workshop, tyder det på, at vi ikke fremover vil kunne opfylde Genbrug til Syds krav, idet der fremadrettet forventes at blive stillet krav om samarbejde med enten skoler eller andre undervisningsinstitutioner her i landet.

Fiskeprojekt

Da vi var i Sambuyan i november 2019, havde landsbyen startet et fiskeriprojekt. Medens vi var der, var de i gang med at bygge en båd direkte på stranden,

Da vi var dernede i foråret 2020, havde de færdiggjort 4 både, som lå nedsænket ude i vandet, for ikke at tørre fuldstændig ud.

De var nu i gang med at søge fiskeudstyr. Vi var med en tur i Banjul hvor vi besøgte fiskeriministeriet.

Efter mødet har vi efterfølgende fået oplyst, at de skulle have fået tilsagn om brugte fiskeredskaber og en motor til en båd, samt licens til at drive fiskeri fra stranden.

Vi syntes at initiativet var så positivt, at vi lovede at prøve om vi kunne skaffe nogle midler til yderligere udstyr.

Vore anstrengelser har mundet ud i, at vi har kunnet sende 3.300 euro til Gambia i november måned, som vi bad dem anvende til indkøb af fiskeudstyr og efterfølgende lave en opsparingsordning i lighed med mikrolåneordningen, så de eventuel kunne finansiere nye projekter.

Vi har efterfølgende flere gange rykket for dokumentation for, hvorledes de har brugt pengene, men alene modtaget meddelelse om, at de kun har fanget få fisk p.g.a. dårligt vejr. 

Da Connie og Leif besøgte Gambia her i foråret, fulgte de op på projektet.

Det var ikke den mest opmuntrende oplevelse de fik. En af bådende var blevet ødelagt før den var kommet i brug. Der stod en container på stranden til opbevaring af fiskegrejet.

De fik samtidig at vide, at bådene var for små til havfiskeri.

De foreslog, om ikke det var muligt at bruge bådene til en form for kystfiskeri i lighed med den som bliver praktiseret i turistområdet.

Nu kan det blive spændende at komme derned her til efteråret og se hvad det er blevet til.

Sandgravning

Gennem de sidste 4-5 år er der blevet gravet og hentet byggesand fra området mellem landsbyen og havet, hvor der også er kvindehaver.

De sidste par år er problemet blevet større og større i takt med, at mængden af sand forsvinder. Området har fuldstændig skiftet karakter. Flere af haverne er blevet oversvømmet og ubrugelige. Store arealer er i dag bare en sølignende område, hvor der ligger en smal klitrække, som skiller dem fra havet.

Hvis vi gjorde noget lignende på Vestkysten, ville havet bryde igennem ved den første efterårsstorm.

Et andet problem som sandgravningen medfører er, at grundvandet i landsbyen tilsyneladende falder og flere brønde tørrer ud. Vi har flere gange påpeget problemet, men det virker som om de er ligeglade. Det skyldes nok, at det ikke er de samme folk, som har indtjeningen og problemet

Fremtidsplaner og tak

Når vi kommer til Gambia til efteråret har vi planer om, at der skal bygges et nyt kontor til skoleinspektøren samt et lager i forbindelse hermed.

Sidste år havde vi problemer med dækkene på bilen i Gambia. Vi har fået nye dæk på, men der har vist sig problemer med sporingen. Om det kan klares med nye styrekugler må vi se. Måske er det bedre at skifte den til en med 4 hjuls træk. Lige efter regntiden, kan det være en prøvelse at komme frem.

Før jeg slutter vil jeg rette en tak til alle sponsorer, uden jer ville det ikke muligt, at drive en forening som vores.

Jeg vil også gerne rette en tak til alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Uden jeres hjælp, kunne jeg ikke stå her og aflægge beretning i dag.

Jeg vil samtidig rette en tak til alle som har ydet en frivillig indsats samt til jer fordi I er mødt op  

Beretning for Project Ingemann ved Hanne Aaberg

Vores samarbejdspartner Project Ingemann har lidt under corona krisen.

Vi udbetaler normalt penge til 110 familier hvert år i november måned men p.g.a. krisen var det ikke muligt i 2020.

I Kunkujang har Poul og Ingeman bygget en skolebygning til en børnehaveklasse og taget tog skade under en større storm. Vi har bevilget penge til en reparation af taget og må se om taget skal skiftes, når vi kommer derned.

Vi er spændte på om alle har fortsat skolegangen, når de nu ikke fik tilskud fra Danmark.

Nye sponsorater i Ingemann tegnes kun i Kunkujang, som ligger ca. 8 km fra Sambuyan men vi har stadig en del sponsorater rundt i landet og vi har en del videreuddannelser i projektet.

Beretning for skolen ved Helle Bramsgaard

Efter mange overvejelser tog vi beslutning om, at vi skulle til Gambia, der var brug for at vi kom der ned.

CONNI, LEIF, LARS OG JEG OG STEFAN THORSEN REJSTE DEN 24. MARTS.

DA DER IKKE HAVDE VÆRET NOGEN I GAMBIA I EFTERÅRET 2020 VAR OPGAVEN AT FÅ ALLE BØRN FOTOGRAFERET HVILKET PÅ GRUND AF LANG PÅSKEFERIE IKKE VAR LIGE TIL AT GÅ TIL – JEG VAR IKKE BEKENDT MED, AT DE HOLDT SÅ LANG PÅSKEFERIE SÅ VI HAVE KUN 2 EN HALV DAG TIL AT FÅ FOTOGRAFERET DE MANGE BØRN – EN UDFORDRING SOM MED HJÆLP FRA OS ALLE 5 STORT SET LYKKES.

DER VAR DOG EN DEL BØRN SOM IKKE VAR I SKOLE AF DEN ENE ELLER ANDEN GRUND, DER ER DERFOR NOGLE SPONSORER DER IKKE HAR FÅET BILLEDER DENNE GANG, DET RETTER VI OP PÅ TIL NOVEMBER HVOR VI HAR MERE TID AT GØRE GODT MED.

EN ANDEN STOR OPGAVE SOM SKULLE KLARES VAR UDBETALING AF CORONAHJÆLP.

PÅ DET KONSTITUERENDE MØDE EFTER GENERALFORSAMLING SIDSTE ÅR, BLEV DET BESLUTTET, AT VI VILLE GIVE ET BIDRAG PÅ 1000 DALASI TIL ALLE FAMILIER DER HAR BØRN PÅ SKOLEN.

VORES LIKVIDITET VAR PÅ GRUND AF MANGLENDE GOD SÅ VI VALGTE AT BRUGE PENGE FRA DET SPAREDE MADBUDGET TIL UDDELING.

DA VI SOM BEKENDT IKKE REJSTE DER NED SIDSTE EFTERÅR BLEV DET SKUBBET HER TIL FORÅRET SELV OM VI GODT VIDSTE AT DE MÅSKE HAVDE STØRRE BEHOV I EFTERÅRET, MEN VI TURDE IKKE OVERLADE OPGAVEN TIL NOGEN DERNEDE.

SELV OM VI HJEMMEFRA HAVDE FORBEREDT OPGAVEN VED AT UDSKRIVE LISTER SORTERET EFTER FADERENS NAVN, VISTE DET SIG AT DET IKKE VAR LIGE TIL AT LØSE OPGAVEN. STAVEMÅDEN I GAMBIA ER IKKE NEM AT FINDE UD AF, DET SAMME NAVN KAN SKRIVES PÅ BÅDE 3 OG 4 FORSKELLIGE MÅDER, SÅ SAMME PERSON KOM LET TIL AT OPTRÆDE FORSKELLIGE STEDER PÅ LISTEN.

MED GOD HJÆLP FRA EN LÆRER OG IHÆRDIG INDSATS FRA CONNI OG JEG BLEV OPGAVEN LØST UDEN AT ALT FOR MANGE FAMILIER FIK MERE END 1 GANG – RIGTIG MANGE FORSØGTE.

DER BLEV AFHOLDT EN 3 DAGES FREDS CONFERENCE PÅ SKOLEN OG DA DE FANDT UD AF AT VI VAR DER, BAD DE OS OM AT HJÆLPE MED UDDELING AF DIPLOMER TIL DE DER DELTOG – DET VAR EN DEJLIG OPLEVELSE AT SE SÅ MANGE UNGE FRA HELE GAMBIA VÆRE SAMLET OMKRING DET.

REGERINGEN I GAMBIA HAR BESTEMT AT ROOTS – EN LILLE SKOLE I NÆRHEDEN AF SKAGENSKOLEN – AT DET SKAL VÆRE ET ANNEKS TIL SKAGENSKOLEN – DOG SKAL DE SELV AFHOLDE UDGIFTER TIL DRIFTEN.

VI HOLDER FAST I, AT VI IKKE SPONSORERER BØRN DER OG HELLER IKKE ER ANSVARLIG FOR BYGNINGER.

NU GLÆDER JEG MIG TIL SNART AT REJSER DERNED IGEN.

Beretning fra sundhedsgruppen 2020-21 ved Josephine Obenheimer Mørch Jensen

Corona fik for alvor sat sine begrænsninger efter sidste generalforsamling, dette for en hel del herhjemme og for alle i vore hverdag og ikke mindst også for rejser til Gambia. Derfor er der ingen fra sundhedsgruppen der i en længere periode har besøgt landsbyen eller klinikken. Men billeder og beskeder fra Gambia fortæller at skyggepladsen er en kæmpe succes som anvendes af kvinderne, de gravide, børn og som samlingssted ved større samlinger om aftenen.

Kommunikationen med personalet på klinikken er svær, kommunikation i Gambia er som ofte med flere ugers svar tid. Men for nogle uger siden fik jeg en lang liste med opdateringer fra Faburama som beskriver antallet af patienter som ses på klinikken, og dette er ikke små tal. Corona har også skræmt landsbyens befolkning og de er dermed mere opmærksomme på symptomer.

På klinikken er nu en Jordemoder samt sygeplejerske som fungerer på niveau med vores praktiserende læger herhjemme, Faburama som har været ansat hos klinikken meget længe. Samt en ny sygeplejerske som er ansat i april som jeg endnu ikke kender navnet på. Men en jeg er meget spændt på at møde.

Ligeledes modtog jeg information om at der fra januar til maj er født 18 børn i Sambuyan, alle i live og med fødselsvægt over 2,5 kg. Dette tal er noget mindre end et fødselstal på 2-3 fødsler om ugen. Dermed ses i høj grad en effekt af den Familiy planning som startede i Sambuyan for godt 4-5 år siden. Hver måned kommer nye kvinder i præventionsbehandling, ca. 15-20 kvinder for en eller anden form for prævention mens det blot er 3-5 mænd hver måned.

Vi har stadig lidt penge på kontoen til medicin, men det var ikke længe før vi igen skal have søgt nye midler eller arbejdet på en indsamling således at det stadig er muligt for os at hjælpe med indkøb af medicin hver 3 måned. Vi vil til de næste møder arbejde på et projekt som kan skabe indsamling til medicin til klinikken i Gambia.

Da der sidst var danskere i Gambia blev der lavet babypakker, med alt de lækre tøj, tæpper og bamser som er leveret til Gambia sammen med sæbe, klude bleer mv. dette er en kæmpe hjælp til de nybagte mødre som alle er dybt taknemmelige for denne startpakke.

Tandbørstningen er desværre gået lidt i stå, men det er et af efterårets formål at få sat i gang igen, med nye klasser og elever samt gamle tandbørster som trænger til udskiftning bliver det et stort projekt for efterårets frivillige. Vi vil fortsætte for fuld tandbørstning for dermed at styrke den generelle sundhed hos børnene.

Vi har i 2020 formået at være igennem alle klasser således alle elever har fået lavet et sundhedstjek i løbet af de sidste 4 år, her både med tandstatus, syn og hørelse samt vægt, højde og deres generelle sundhed. På den måde kan opstøves hvis der er elever som er syge men som ikke har været set af læge. Generelt ses at eleverne er lettere undervægtige, og med dårlig tandstatus (hvilket vi håber tandprojektet på sigt vil ændre) ligeledes ses mange elever med mavesmerter (hvilket som ofte skyldes orm eller sult) samt hovedpine. Men de fleste elever lever dog op til sundhedsniveauet som ses i Gambia og ligger ikke lavt på denne skala hvilket vi er glade for.

Til sidst vil jeg slutte med at sige stor takt for alle donationerne som er med til at gøre en stor forskel for sundheden i Sambuyan og på klinikken.

En stor tak til strikkedamerne for deres KÆMPE arbejde

En stor tak til alle som samler relevante ting ind til klinikken

Og en stor tak til de frivillige herhjemme og i Gambia som hjælper med at styrke klinikken og sundheden i Gambia.

 

Årsregnskab for SVF-Skagenskolen, Sambuyan Village Friends

 

For perioden 01.07.2020 - 30.06.2021

 

Indtægter

 

 

   

1

Medlemskontingent (11 x 50 kr.)

 

 kr.           550,00

 

3

Bidrag fiskeriprojekt

 

 kr.      25.000,00

 

4

Øvrige sponsorbidrag

 

 kr.      30.061,50

 

5

Bidrag til køb af medicin m.v.

 

 kr.        6.000,00

 
 

Genbrug til Syd - refusion vedr. containerforsendelse 2019/20

 kr.      10.757,00

 

6

Indbetalt bidrag til projektrejser

 

 kr.      44.202,00

 

10

Skolesponsorater Sambuyan:

 

 kr.    398.710,00

 

11

Heraf udgør:

Medlemsbidrag do (816 x 30 kr)

 kr. 24.480,00

   

12

                 

Bidrag til sundhedstjek (764 x 10 kr.)

 kr.  7.640,00

   

13

 

Hensættelse til vedligehold af strøm

 kr.  7.640,00

   

14

Ekstrabetalinger + indbetalinger til higskoleelever

 kr.      46.359,07

 

15

Sponsorater projekt Ingemann

 

 kr.      77.662,63

 

16

Heraf udgør: Medlemsbidrag 112 x 25 kr.

 kr.  2.800,00

   
 

I alt

 

 

 kr.    639.302,20

 
           
 

Udgifter:

 

 

   

21

Skolebyggeri og vedligehold

   

 kr.     2.346,67

22

2 stk vandpumper til solceller

   

 kr.   13.641,67

24

Køb af værktøj og reservedele

   

 kr.     5.764,67

25

Div. byggematerialer

   

 kr.     1.260,00

26

Afregnet til fiskeriprojektet

   

 kr.   24.701,50

27

Udbetalt tilskud projektrejser

   

 kr.   34.000,00

29

Transport i Gambia

   

 kr.     4.345,32

30

Driftesudgifter bolig + generator

   

 kr.     2.348,40

31

Driftsudgifter: Porto, papir, billeder m.v.

   

 kr.   18.482,88

32

Generalforsamling

   

 kr.     1.955,75

33

Bestyrelsesudgifter

   

 kr.     1.439,30

34

Indbetalt til skole drift + indkøb

   

 kr. 252.983,17

35

Udbetaling ekstrabidrag m.v.

   

 kr.   26.309,00

36

Udbetalinger til highskoleelever

   

 kr.   18.520,00

37

Køb af medicin m.v. til sundhedsklinikken

   

 kr.   12.151,49

41

Udbetalt sponsorater Projekt Ingemann

   

 kr.     1.000,00

42

Billeder, porto m.v. Projekt Ingemann

   

 kr.              -  

 

I alt

     

 kr. 421.249,82

 

Balance

     

 kr. 218.052,38

         

 kr. 639.302,20

 

 

 

Beholdning pr. 30.06.2021

 

   
 

Driftskonto

   

 kr.      54.859,40

 
 

Byggekonto (Heraf hensat til el (6.900 + 7.510 - 4.526 = 9.974 kr)

 kr.    194.845,55

 
 

Skolekonto

   

 kr.    449.522,85

 
 

Opsamling ekstra- og forudbetalinger

 

 kr.      89.953,91

 
 

Sundhedsprojekt

 

 kr.      59.407,84

 
 

Indestående i Gambia + kt. beholdning vedr. klinik

 kr.        5.505,24

 
 

Projekt Ingemann Gambia

 

 kr.      99.139,04

 
 

I alt

   

 kr.    953.233,83

 
 

Beholdning primo

 

 kr.    735.181,45

 
 

Nettotilgang

 

 kr.    218.052,38

 
           
 

Indberetninger til SKAT 2020 kr. 485.270 (Gaver ifølge ligningslovens § 8 A)

 
 

Ringkøbing, den 17. juli 2021

     
           
           
       

 Leif Aaberg

 
           
           
 

Ovenstående regnskab er revideret. Beholdninger afstemt. Gennemgangen har ikke givet

 

anledning til bemærkninger.

     
 

Ringkøbing, den 29. juli 2021

     
       

Susanne Bank

 
           

 

Budget for 2021/22

     

 

       

SVF-Skagenskolen

     

 

       

Indtægter:

       

 

       

Bidrag virksomheder, fonde og private

 kr   60.000,00

 

Indbetaling af bidrag til projektrejser

 kr   70.000,00

 

Elevsponsorater

800 x 500

 kr 400.000,00

 

Heraf udgør:

Bidrag til adm.

800 x 30 =  24.000

   
 

Bidrag sundhedstjek

770 x 10 =   7.700

   
 

Bidrag strøm

770 x 10 =   7.700

   

Medlemskontingent

20 x 50

 kr     1.000,00

 
     

 kr 531.000,00

 
         

Udgifter:

       

 

       

Tilskud til projektrejser

 

 kr   70.000,00

 

Nybyggeri + vedligehold bygninger

 

 kr 100.000,00

 

Udskiftning af bil

 

 kr   50.000,00

 

Reparation af vej

 

 kr   10.000,00

 

Brochurer m.v.

 

 kr     5.000,00

 

Maskinanskaffelser

 

 kr   20.000,00

 

Billeder, porto, generalforsamling m.v.

 kr   18.000,00

 

Driftsudgifter Gambia

 

 kr     7.000,00

 

Transport i Gambia

 

 kr   10.000,00

 

Drift af skoler

 

 kr 360.000,00

 

Tilskud til medicin m.v. - Sundhedsklinik

 kr   18.000,00

 

Hensættelse til vedligehold af strøm

 kr     7.700,00

 
     

 kr 675.700,00

 
         
         

Ingemann projektet

     

 

       

Indtægter:

       

Elevsponsorater Ingemann

115 x 600

 kr   69.000,00

 

(Heraf bidrag til adm.

115 x 25 = 2.875)

   
     

 kr   69.000,00

 
         

Udgifter:

       

Billeder, porto, papir m.v.

 

 kr     2.875,00

 

Betaling skoleophold vedr. 2020/21

 kr   65.000,00

 

Betaling for skoleophold Ingemann

 

 kr   66.125,00

 
     

 kr 134.000,00