Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2019 SVF Skagenskolen, Sambuyan Village Friends indkalder til generalforsamlinglørdag den 21. september 2019 kl. 14.00 på Skawbowling, Buttervej 27, Skagen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller.
2. Beretning fra bestyrelsen, med foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Beretning fra evt. projektgrupper.
4. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.
5. Indkomne forslag.
Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødet.

Forslag fra bestyrelsen:
Ændring af vedtægter
                               §4: Der tilføjes følgende nye afsnit: Sambuyan Village Friends vil medvirke til sundheds forbedring via Sundhedsklinik,fødeklinik, oplysning og behandling.
                               §8: Ændres således:punkt 11 ændres til: Valg af revisor suppleant.Der tilføjes et nyt pkt. 12: Eventuelt.
                               §15: Foreslås ændret til:I tilfælde af foreningens opløsning gives eventuelle overskydende midler til den eller develgørenhedsforeninger i Gambia, som bestyrelsen
vælger.Begrundelse: SOS børnebyen i Gambia er norsk

6. Fremlæggelse af budget.
7. Fastlæggelse af medlemsbidrag og kontingent.
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg er: Leif Aaberg, Egon Mejer Kristensen Josephine Obenheimer Jensen ogLars Bramsgaard.

9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
På valg er: (Lars Bramsgaard) og Kirsten Kielstrup.

10. Valg af revisor.På valg er: Susanne Bank.
11. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen vil foreningen være vært ved en kop kaffe og brød. I anledning af,at det er 10 år siden foreningen blev stiftet, vil vi feje dagen med fødselsdagskage og boller.Vi vil meget gerne have en tilkendegivelse af hvor mange der kommer.Alle er velkomne – kun sponsorer og medlemmer har dog stemmeret til generalforsamlingen.