Ordinær generalforsamlingAfholdt lørdag den 8. september 2012 hos Skaw Bowling, Skagen

I SVF-Skagenskolen, Sambuyan Village Friends med følgende dagsorden:

1.

Valg af dirigent, referent og stemmetæller 

 

 

2.

Beretning fra bestyrelsen, med foreningens virksomhed i det forløbne år.

 

 

3.

Beretning fra evt. projektgrupper.

 

 

4.

Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.

 

 

5.

Indkomne forslag

 

 

6.

Fremlæggelse af budget.

 

 

7.

Fastlæggelse af medlemsbidrag og kontingent

 

 

8.

Valg af medlemmer til bestyrelsen.

 

 

 

På valg er: Hanne Aaberg, Marie Hansen og Christian Bach Petersen

 

 

9.

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

 

 

 

På valg er: Bodil Hougesen og Britta Nielsen

 

 

10.

Valg af revisor

 

 

 

På valg er: Christian Meldgaard

 

 

11.

Eventuelt.

 

 

Referat

   1. Leif Aaberg blev valgt som dirigent. Efter at have konstateret, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig, gav han ordet til formand Arne Holm.

   2. Formandens beretning (se nedenfor). Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.

   3. (under beretningen blev der vist film fra Gambia. Til de der ønskede det, var der en DVD med filmen).
   4. Ingen.

   5. Det reviderede regnskab blev forelagt med uddybende bemærkninger og godkendt.  

   6. Ingen forslag modtaget.

   7. Budget for 2012/13 blev forelagt. Budgettet viser et underskud, da de tidligere indsamlede midler forventes anvendt dels til færdiggørelse af skoleklasser og spisesal på den ny primary school samt nyt vandprojekt.    

   8. Kontingent fastsat uændret til kr. 50,00. Bidrag for sponsorer er uændret kr. 25, som fratrækkes indbetalingen før der afregnes til skolen/familien.

   9. Hanne Aaberg og Marie Hansen blev genvalgt til bestyrelsen for 2 år.

   10. Christian Bach Petersen udtræder af bestyrelsen, og der var nyvalg af Anita Henriksen for 2 år.
    Ifølge vedtægterne består bestyrelsen af 4-7 medlemmer. Bestyrelsen fik beføjelse til, at inddrage nye medlemmer op til det tilladte.
   1. Bodil Hougesen og Britta Nielsen blev genvalgt som suppleanter til bestyrelsen.

   2. Susanne Bank blev nyvalgt som revisor.

   3. Drøftelser omkring muligheden for at besøge Sambuyan og bo i medhjælperboligen. Endelige regler er endnu ikke udfærdiget. Foreningen ønsker ikke at have udgifter i forbindelse hermed, så der må påregnes betaling.

Katrine (20 år) har opholdt sig ca. 3 mdr. i Sambuyan og arbejdet som frivillig på skolen. Hun fortalte efter generalforsamlingen om sit ophold, som hun havde oplevet som meget positivt, givende og udviklende. Hun påpegede, at der på skolen mangler synlig ledelse, bedre struktur og undervisningsplaner.

 

Beretning for SVF-Skagenskolen

Velkommen til vores tredje ordinære generalforsamling i foreningen.  Der er sket meget det forløbne år. Vores sidste generalforsamling var jo på St. Binderup kro.

Denne gang, har jeg valgt at ændre beretningen, så den også indeholder lidt film, om hvad vi har lavet dernede i denne omgang. Det viser og fortæller lidt mere, end bare en almindelig beretning.

Anna Skagen Nursery School

Da vi ankom d.2 oktober, var størstedelen af ”den hvide skole” Anne-Grethes skole, styrtet sammen, p.g.a. alt for meget regn.  70 % af bygningen, var bygget af lokale lersten, og efter 2-3 år, smuldrer de totalt sammen, og det var det som var sket. Vi fik fjernet alle ruinerne og kørt dem ud i ”det lokale vejnet”, så de der kunne gøre lidt gavn. Der blev støbt ny sokkel, lavet ca.  2000 sten, af sand & cement, nye stålspær, pudset og malet, lagt fliser i alle rum. Det hele blev ordnet, så bygningen blev taget i brug, inden vi tog hjem til jul. Den indeholder 2 kontorer, 1 klasseværelse og systuen (kulturhuset) som vi kalder det. Der er kommet gang i symaskinerne. Kvinderne er delt op i 2 hold, for- og eftermiddag. I et hjørne er der indrettet legeplads til børnene, hvor de bygger med LEGO-klodser, skænket af LEGO.  

Sambuyan-Skagen Lower Basic School

Det gjorde så, at vi måtte holde lidt igen på den nye skole.  Men efter vi kom igen i januar, er der sket en utrolig masse. På den nye skole ”Sambuyan-Skagen Lower Basic School” er der nu 4 klasseværelser, som er fuldt møbleret, en toiletbygning med 12 toiletter og 4 håndvaske. Køkken og spisesalen på den nye skole, er under tag og der er sat ståldøre og vinduer i. Hen over sommeren er der blevet lagt fliser og bygningen pudset, så den er klar til maling, når vi kommer igen. Fra skoleårets start, her i september, har regionskontoret lovet at tage over på den nye skole. De har ansvaret for driften og ansættelse af lærere. SVF skal fortsat sørge for skoleuniformer, mad, skolematerialer og skolegebyr (schoolfee). Der er ansat en skoleleder, og 4 lærere. De store elever er flyttet over fra Nursery skolen og det giver plads til, at der kan starte både en ny Nursery 1 og Nursery 2 på den gamle skole. Nye sponsorer er velkomne.                                                                        

Frivilligboligen

Boligen til frivillige hjælpere fra Danmark er blevet en lille perle. De fleste materialer er kommet fra F.F.Skagen’s administrationsbygning. PVC vinduer og døre, indvendige døre, lofter, køkkenskabe, sanitet samt en del af inventaret. Der er installeret strøm, vand og gas. Strømmen kommer fra en vindmølle (doneret af Børge Frederiksen, Skagen) samt 2 sol paneler og lagres på batterier. Børge har udover denne mølle, givet os 2 andre, og de yder en stor del af strømmen til skolen og til vores hus.

Det er nu 4½ år siden vi begyndte i Sambuyan, og vi har lavet 12 bygninger, der alle er malet Skagengule udvendig og grå/hvide, indvendig, med ”verdens bedste facademaling”, sponsoreret af ”STO Danmark”. Vi har igen denne gang, fået doneret 22 spande maling og de koster ca. 1500 kr. pr. spand, så det er en god sponsor, vi der har fået.

Men Grundfos jubilæumsfond, er vor absolut største sponsor. formanden for fonden, direktør Torben Ømark, kom på besøg, da jeg fyldte 70 år den 20. april og overrakte mig en check på 25.000 kr., som straks er blevet omsat til 330 m2 fliser og en ny blandemaskine.

Vandprojekter

Landsbyen har for et par år siden af en Belgisk forening, fået et vandprojekt med 7 tappesteder. Projektet har ikke rigtig fungeret, da landsbyen ikke har formået at skaffe penge til benzin til generatoren. Så da vi fik sponseret en solcelle pumpe af Grundfos, fik monteret sol paneler, fungerede vandforsyningen igen. Efter at den store tank rigtig er kommet i brug, har vi konstateret, at fundamentet ikke var af en kvalitet, som vi turde stole på. Men med hjælp fra vores lokale smed og indkøb af ret så meget profiljern, har vi fået tanken sikret, så nu ser vi næste storm i møde med sindsro. Ud over at levere vand til landsbyen er begge skoler samt medhjælperboligen koblet til denne boring.

Sundhedsklinikken.

Så længe klinikken/skadestuen ikke er bygget, kommer patienterne til os. De tror at fordi vi er hvide, kan vi også helbrede. Sådan er det jo ikke, men vi forsøger at hjælpe dem, efter bedste evne, ja selv en fødsel er ikke noget problem.  Min bil bliver flittigt brugt til sygetransport, og en dag, Leif, Egon og jeg skulle over og have et spejlæg til frokost, kom et par mænd halsende og bad om, at jeg ville køre konen på hospitalet, for hun var begyndt at føde, men inden jeg nåede hospitalet, var der et barn, som begyndte at græde, og så var det med pedalen i bund den resterende km. Det blev en sød lille pige, og hun er døbt Britta. Jeg håber at aftalen med sundhedsministeriet om, at de vil sørge for den fremtidige drift, snart kommer i hus, så vi kan lave bygningen færdig. Gambia Nordjylland har pengene til byggeriet og vi har energien, så det er bare med at komme i gang.

Økonomi og fremtid

Foreningens økonomi har det rimelig godt. Vi har fået sponseret penge, fra flere fonde og klubber, ligesom mange private har hjulpet os. Jeg håber at vi inden næste regnsæson, kan få byggeriet af ” Sambuyan-Skagen Lower Basic skole” gjort færdig.  Ligesom det næste vandprojekt og klinikken, også gerne skulle stå færdig, når TV2 nord, næste år, kommer ned til indvielsen.

Igen i år vil jeg slutte med at takke vores utrættelige hjælpere, med arbejdet, både her og i Gambia. Uden deres hjælp, var det ikke muligt.

 

Regnskab for SVF-Skagenskolen, Sambuyan Village Friends
For perioden 01.07.2011 - 30.06.2012

 

 

 

 

 

 

 

Indtægter:

 

 

 

1.

Medlemskontingent (46 x 50 kr)

kr.

   2.300,00

 

2.

Medlemsbidrag støttebeviser 52 x 25 kr

kr.

  1.300,00

 

3.

Salg af støttebeviser

kr.

  46.200,00

 

4.

Tilskud tipsmidler 2011

kr.

  46.292,56

 

5.

Øvrige sponsorbidrag

kr.

   220.392,86

 

6.

Sponsorbidrag - sundhedsklinik

kr.

   32.500,00

 

7.

MS - tilskud til køb af container

kr.

  29.375,00

 

8.

MS - betaling for forsendelse m.v

kr.

  63.995,00

 

9.

Refusioner MS m.v.

kr.

4.022,17

 

10.

Renteindtægt

kr.

357,11

 

11.

Skolesponsorater Sambuyan

kr.

   134.500,00

 

12.

Medlemsbidrag do (250 x 25 kr)

kr.

  6.250,00

 

13.

Ekstra betalinger børn

kr.

  1.600,00

 

14.

Sponsorater Ingemann

kr.

    64.100,00

 

14.

Medlemsbidrag do (100 x 25 kr)

kr.

  2.500,00

 

 

I alt.

kr.


655.684,70

 

 

 

 

 

 

 

Udgifter:

 

 

 

16.

Skagenskolen - renovering af den hvide bygning m.v,

kr.

35.246,63

 

17.

Den nye skolebygning

kr.

157.965,40

 

18.

Medhjælperbolig

kr.

19.781,66

 

19.

Sundhedsklinikken

kr.

15.265,65

 

20.

Vandprojekt

kr.

11.455,47

 

21.

Køb af værktøj

kr.

32.613,59

 

23.

Køb af 40' container

kr.

29.375,00

 

24.

Transport og forsendelse af container

kr.

63.995,00

 

 

Driftsudgifter Gambia

kr.

5.061,87

 

25.

PR og oplysning: Papir, blækpatroner m.v

 

kr.              10.771,38

 

 

 

26.

Tilskud oplysningsarbejde MS

 

 kr.               (2.500,00)

kr.

8.271,38

 

27.

Driftsudgifter: Porto, papir , billeder m.v.

kr.

2.020,95

 

28.

Generalforsamling

kr.

2.861,00

 

29.

Indbetalt på skolens driftskonto

kr.

124.132,60

 

30.

Udbetalt sponsorater Ingemann

kr.

  65.100,00

 

31.

Billeder, porto m.v. Ingemann

kr.

  1.327,00

 

 

I alt.

kr.


574.473,20

 

 

Balance

kr.

81.211,50

 

 

 

kr.

655.684,70

 

 

 

 

 

 

 

Beholdning pr. 30.06.2012

 

 

 

 

Driftskonto

kr.

7.115,18

 

 

Projektkonto

kr.

129.420,56

 

 

Opsamling skolebørn

kr.

 25.114,63

 

 

Opsamling ekstrabetalinger

kr.

7.610,00

 

 

Kontant beholdning Gambia

kr.

1.747,40

 

 

Opsamling Ingemann

kr.

3.442,00

 

 

I alt

kr.


174.449,77

 

 

Beholdning primo

kr.

  90.002,62

 

 

Beholdning primo Ingemann

kr.

3.235,65

 

 

Nettotilgang

kr.


81.211,50

 

 

 

 

 

 

 

Indberetninger til SKAT 2011 kr. 230.253,00 (Gaver ifølge ligningslovens § 8 A)

 

 

 

 

 

Ringkøbing, den 26.juli 2012

Hanne Aaberg

 

 

 

 

 

 

 

Budget 2012/13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVF-Skagenskolen

 

 

 

 

Indtægter:

 

 

 

 

Salg af støttebeviser

kr.

15.000,00

 

 

Bidrag virksomheder, fonde og private

kr.

100.000,00

 

 

Tilskud MS - container oktober 2012

kr.

78.000,00

 

 

Elevsponsorater

 

370 x 500

kr.

185.000,00

 

 

(Heraf bidrag til adm.

 

370 x 25 = 9.250)

 

 

 

 

Medlemskontingent

 

40 x 50

kr.

2.000,00

 

 

Renter

kr.

200,00

 

 

 

kr.


380.200,00

 

 

 

 

 

 

 

Udgifter:

 

 

 

 

Køb af container

kr.

22.000,00

 

 

Transport af container

kr.

56.000,00

 

 

Anna Skagenskole vedligehold

kr.

5.000,00

 

 

Skolebyggeri + mur omkring skole

kr.

150.000,00

 

 

Vandprojekt

kr.

20.000,00

 

 

Bidrag til sundhedsklinik

kr.

15.000,00

 

 

Brochurer m.v.

kr.

6.000,00

 

 

Maskinanskaffelser

kr.

10.000,00

 

 

Billeder, porto, papir m.v.

kr.

6.200,00

 

 

Driftsudgifter Gambia

kr.

5.000,00

 

 

Drift af Anna Skagenskolen Nursery School

kr.

96.000,00

 

 

Drift af Sambuyan Skagen LBS

kr.

80.000,00

 

 

 

kr.


449.200,00

 

 

 

 

 

 

 

Ingemann projektet

 

 

 

 

Indtægter:

 

 

 

 

Elevsponsorater Ingemann 90 x 600

kr.

54.000,00

 

 

(Heraf bidrag til adm. 90 x 25 = 2.250)

 

 

 

 

 

kr.


54.000,00

 

 

 

 

 

 

 

Udgifter:

 

 

 

 

Porto, papir, billeder m.v.

kr.

2.250,00

 

 

Betaling for skoleophold Ingemann

kr.

51.750,00

 

 

 

kr.


54.000,00